CHAMPIONS

KLEINSPITZ

SE JV-18, SE UCH, SE V-18

SPETSPATRULLENS IMRE

MITTELSPITZ

DK UCH, RLD A, RLD F, RLD N, SE UCH

SPETSPATRULLENS LEE JORDAN

DK UCH, FI UCH, SE UCH

SPETSPATRULLENS AZHI

(längst upp till vänster)

DK UCH, NO UCH, SE UCH
SPETSPATRULLENS MARSHAL ARIS
C.I.B., NORD UCH
SPETSPATRULLENS IHANA MINEA

GROSSPITZ

SE UCH
SPETSPATRULLENS MARCO POLO